Algemene verkoop-, herstellings- en huurvoorwaarden Hendriks Tuinmachines

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden in PDF formaat.

Algemene Verkoopvoorwaarden Hendriks Tuinmachines,

Voorafgaand

In deze Algemene Voorwaarden betekent:

 • Producten: de producten die Hendriks Tuinmachines verkoopt via de winkel, Deusterstraat 96/1 3990 Peer
 • Koper: de Koper/handelaar en de Koper/consument
 • Koper/handelaar: de natuurlijke – en/of rechtspersoon die de Dienst of het Product koopt voor beroepsdoeleinden of een commerciële activiteit
 • Koper/consument: de natuurlijke persoon die koopt voor doeleinden die volstrekt geen verband houden met zijn/haar beroepsactiviteit of commerciële activiteit.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Artikel 1 : Toepasselijkheid

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Hendriks Tuinmachines en de Koper, die door de aankoop uitdrukkelijk bevestigt dat hij/zij voorafgaand aan de aankoop deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Zo beide Partijen uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden

Artikel 2 : Offertes

2.1. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken komen slechts tot stand nadat Hendriks tuinmachines deze schriftelijk of anders heeft aanvaard, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de contractspartij daartegen binnen 2 werkdagen schriftelijk geprotesteerd heeft.
2.2. Offertes voor de Koper/handelaar worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Hendriks Tuinmachines
2.3. De ondertekenaar van een bestelbon voor de Koper wordt geacht daartoe gemachtigd te zijn, zonder dat door Hendriks Tuinmachines dienaangaande nadere inlichtingen dienen te worden opgevraagd. De ondertekenaar verbindt zich solidair met de Koper, in wiens naam hij handelt
2.4. Elke annulering van de overeenkomst door de Koper dient gemotiveerd te gebeuren per aangetekend schrijven en dit binnen de 8 dagen na afsluiting van de overeenkomst. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Hendriks Tuinmachines. In geval van dergelijke aanvaarding is de Koper, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de betreffende overeenkomst, tenzij Hendriks Tuinmachines een hogere schade aantoont, waarbij de boekhoudkundige stukken en jaarrekening van Hendriks Tuinmachines op dit vlak voldoende bewijskracht hebben.

Artikel 3 : Leveringstermijnen

3.1. De leveringstermijnen worden overeengekomen tijdens het orderproces. Deze leveringstermijnen nemen een aanvang vanaf datum van orderbevestiging en nadat alle technische en/of commerciële bijzonderheden definitief bedongen zijn en de klant aan zijn contractueel bepaalde betaalverplichtingen heeft voldaan. De leveringstermijn kan verlengd worden mits melding aan de klant dat Hendriks Tuinmachines tijdens de uitvoering van de overeenkomst op moeilijkheden stuit die haar niet toerekenbaar zijn of niet voorzien konden worden, zelfs indien zij bestonden voor het sluiten van de overeenkomst, en die de lasten van Hendriks Tuinmachines in aanzienlijke mate verzwaren. Vertraging in de levering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het Product in ontvangst te nemen.
3.2. Deelleveringen zijn toegelaten. Hendriks Tuinmachines behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

Artikel 4 : Prijzen

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de op de factuur vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door Hendriks Tuinmachines.
4.2. Voor de Koper/handelaar zijn alle prijzen exclusief BTW en andere kosten (transport, verpakking, verzekering, in- en uitvoertaksen, e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de Koper/handelaar.
4.3. Voor de Koper/consument zijn alle prijzen inclusief BTW en inclusief andere kosten (verpakking, in- en uitvoertaksen, e.d.).
4.4. Hendriks Tuinmachines is gerechtigd om, in het geval van onvoorziene omstandigheden, wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst en/of aan de bedongen prijs.
4.5. Herstellingen en interventies dienen vergoed te worden tegen het gebruikelijke en toepasselijke tarief.

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

5.1. Hendriks Tuinmachines blijft eigenaar van de Producten tot volledige betaling ervan. Tot dan is de Koper er niet toe gerechtigd de Producten te vervreemden, onroerend te maken, in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin te gebruiken.
5.2. Alle risico’s met betrekking tot de Producten gaan daarentegen over op de Koper op het ogenblik van de in bezitname van de Producten.
5.3. Elk vervoer of verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de Koper. Zelfs indien de aflevering franco plaats van bestemming geschiedt, verbindt Hendriks Tuinmachines zich tot de vergoeding van de vervoerskosten.

Artikel 6 : Betaling facturen

6.1. De facturen van Hendriks Tuinmachines zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de exploitatiezetel van Hendriks Tuinmachines, Deusterstraat 96/1 3990 te Peer.
6.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties ten aanzien van de Koper/handelaar en gelijk aan de algemene wettelijke interestvoet ten aanzien van de Koper/consument, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
6.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar, zelfs deze die nog niet-vervallen zijn, en heeft Hendriks Tuinmachines het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.
6.4. De betaling houdt in dat de Koper/handelaar de levering als conform beschouwt.
6.5. De Koper/handelaar dient de facturen van Hendriks Tuinmachines, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 7 : Overmacht

Indien Hendriks Tuinmachines de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, natuurfenomenen zoals vulkaanuitbarstingen, enz., heeft Hendriks Tuinmachines het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de Koper.

Artikel 8 : Klachten

8.1. Producten mogen niet zonder de schriftelijke toestemming van Hendriks Tuinmachines worden teruggezonden of geruild.
8.2. De Koper/handelaar moet alle klachten i.v.m. zichtbare en verborgen gebreken melden binnen 14 kalenderdagen na vaststelling, door middel van een aangetekend schrijven of via email, en dit op straffe van verval. Hierbij heeft Hendriks Tuinmachines de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.
8.3. De Koper/consument moet alle klachten, indien de gebreken zichtbaar zijn, binnen 2 maanden na levering of plaatsing melden aan Hendriks Tuinmachines door middel van een aangetekend schrijven of via email, en dit op straffe van verval.
8.4. De Koper/consument moet alle klachten, indien de gebreken verborgen waren, binnen 2 maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld melden aan Hendriks Tuinmachines door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. Indien het gebrek zich voordoet na 6 maanden na levering, dient de Koper/consument te bewijzen dat dit gebrek reeds bestond op het ogenblik van levering.
8.5. De Koper dient Hendriks Tuinmachines, op straffe van verval, in staat stellen om een deugdelijk onderzoek in te stellen, hetgeen voor Producten betekent dat het Product wordt binnengebracht door de Koper (behoudens ingeval van beschadiging) in ongeschonden staat en in de originele verpakking.
8.6. Indien na onderzoek is gebleken dat het Product of de Dienst gebrekkig is, verkiest de Koper/consument een kosteloze herstelling of vervanging. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, heeft de Koper/consument het recht een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst te vragen.
8.7. Voor de Koper/handelaar bedraagt de schadevergoeding waartoe Hendriks Tuinmachines op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 20 % van de betreffende factuurwaarde. In geval de Koper/handelaar aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
8.8. Hendriks Tuinmachines zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor:

 • defecten of schade veroorzaakt door een ongeval, niet-zorgvuldig gebruik, gebruik voor doeleinden waarvoor de Diensten of Producten niet zijn bestemd;
 • vereiste tussenkomsten die normaal voorwerp uitmaken van onderhoudsactiviteiten;
 • gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving;
 • gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haar werknemers.

Artikel 9 : Algemene bepalingen

9.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Hendriks Tuinmachines van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.
9.2. Het is de Koper verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Hendriks Tuinmachines afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hendriks Tuinmachines. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.
9.3. Een eventueel in gebreke blijven van Hendriks Tuinmachines om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
9.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

Artikel 10 : Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

10.1. De overeenkomst tussen de klant en Hendriks Tuinmachines wordt beheerst door het Belgisch recht.
10.2. Voor alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst en haar algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel de Rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt en afdeling Antwerpen bevoegd, onverminderd het recht van Hendriks Tuinmachines om het geschil voor de woonplaats van verwerende partij te brengen.
10.3. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de Koper.

Algemene Herstelstellings- en Huurvoorwaarden Hendriks Tuinmachines

Hendriks Tuinmachines

Voorafgaand

In deze Algemene Voorwaarden betekent:

 • Diensten: verhuur, onderhoud en herstellingen van tuinmachines
 • Huurder: de Huurder/handelaar en de Huurder/consument
 • Huurder/handelaar: de natuurlijke – en/of rechtspersoon die de beroep doet op de Dienst voor beroepsdoeleinden of een commerciële activiteit
 • Huurder/consument: de natuurlijke persoon die beroep doet op de Dienst voor doeleinden die volstrekt geen verband houden met zijn/haar beroepsactiviteit of commerciële activiteit
 • Klant : degene die een machine binnenbrengt voor onderhoud en/of herstelling.

Artikel 1 : Toepasselijkheid

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Hendriks Tuinmachines en de Koper, die door de aankoop uitdrukkelijk bevestigt dat hij/zij voorafgaand aan de aankoop deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Zo beide Partijen uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2 : Duur van de huur

2.1. De huur gaat in, naargelang het geval:

 • op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de magazijnen van de verhuurder
 • op het ogenblik dat het gehuurde aan de spoorwegen of de transporteur is overgedragen, wanneer langs de spoorwegen of een ander transportmiddel verzonden wordt.

Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand aanwezig is voor de inontvangstname. Zoniet is de verhuurder gerechtigd het gehuurde goed terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst
gebonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan diegene die hij als vermoedelijke duur heeft opgegeven. Toezegging van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering zijn niet bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadeloosstelling.
2.2. De huur eindigt:

 • wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde termijn is aangegaan, op de overeengekomen datum, zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen
 • in alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder. Nochtans heeft de verhuurder het recht wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief tenminste een week vooraf. De termijn van een week gaat in de dag nadat de aangetekende brief ter post is afgegeven.

Na verloop van de opzeggingstermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.
2.3. Van zodra de huurtijd beëindigd is, wordt de huurder van rechtswege en zonder aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen , waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals vb. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de
normale huurprijs over een dag, met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
2.4. de gehuurde goederen blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder, die zijn eigendomsrechten voorbehoudt. De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden.

Artikel 3 : Risico

3.1. Enkel de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Vervoer-,laad-, en loskosten zijn te zijnen laste.
3.2. De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud. Bij afhaling dient de huurder dit te controleren. De afhaling of inontvangstname door hem of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding in perfecte staat, tenzij de huurder hierover onmiddellijk klacht uit, welke op de huurovereenkomst of het afhaaldokument zal genoteerd worden. Latere klachten worden niet meer aanvaard. Bij verzending of wanneer de inontvangstname niet ter plaatse gebeurt, dient de huurder zijn eventuele opmerkingen te versturen per aangetekende brief uiterlijk 24 uur na de aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. Latere klachten kunnen niet aanvaard worden. Op de huurder blijft weliswaar de bewijslast van eventuele niet deugdelijke levering rusten. Eventuele door de huurder hieruit ontstane kosten, schade of vertraging in het gebruik of de huur, zullen nooit opzichtens de verhuurder kunnen verhaald worden.
3.3. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij ontvangstname, d.w.z. goed onderhouden. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 48 uur, na terugname, zater-, zon-, en feestdagen niet inbegrepen om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde, enz. bekend te maken. Hij doet dit per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt binnen dezelfde tijd (48 uur) de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van termijn, niet reageert, wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.
3.4. De huurder is ook over de gehele huurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder, die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.

Artikel 4 : huurprijs en betalingsvoorwaarden.

4.1. wanneer de huurprijs berekend is per dag, wordt een dag geacht 8 werkuren te omvatten, tenzij anders bepaald. De verhuring per week wordt berekend op 40 uur werktijd in een periode van 5 dagen, tenzij anders bepaald. De verhuring per maand wordt berekend op 160 werkuren per periode van 30 dagen, tenzij anders bepaald. Wanneer de bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de bedrijfsuren die deze norm overschrijden, berekend in verhouding tot de normale prestatie-uren en de overeengekomen huur wordt in dezelfde mate verhoogd. Anderzijds is de overeengekomen huurprijs verschuldigd en niet voor vermindering vatbaar wanneer de huurder het toestel niet intensief zou gebruiken.
4.2. De facturen van Hendriks Tuinmachines zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de exploitatiezetel van Hendriks Tuinmachines, deusterstraat 96/1 te Peer.
4.3. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties ten aanzien van de Huurder/handelaar en gelijk aan de algemene wettelijke interestvoet ten aanzien van de Huurder/consument, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
4.4. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar, zelfs deze die nog niet-vervallen zijn, en heeft Hendriks Tuinmachines het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.
4.5. De Huurder/handelaar dient de facturen van Hendriks Tuinmachines, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 5 : borgsom

Van de huurder kan een borgsom worden gevorderd, op aanvraag van de verhuurder.

Artikel 6 : richtlijnen voor het gebruik van de machines

Onder herinnering van hetgeen onder artikel 3 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op volgende verplichtingen, die hij dient na te leven met in achtneming van aard en type van het gehuurde toestel :

 • de huurder is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaats vindt.
 • hij dient dagelijks het oliepeil van de motoren, aandrijving, hydrauliek en het eventuele waterpeil te controleren en zonodig bijvullen.
 • hij dient de verhuurder toe te laten tot het periodieke onderhoud van zodra de machine het vermelde urental bereikt heeft, zonder dat dit onderhoud enige opschorting van de huurovereenkomst met zich mee brengt.
 • hij dient degelijke en zuivere brandstoffen te gebruiken.
 • hij dient het materiaal in goede werkcondities te gebruiken zoals degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter enz.
 • hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. vanaf het ingaan tot aan de teruggave. Hij staat alleen in voor de kosten en risico’s die het bezit of gebruik ervan meebrengen, zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- en beveiligingsmaatregelen, verzekeringen, enz. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard.
 • de huurder is verplicht alle wettelijke en reglementaire opgelegde controles te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

Artikel 7 : instructies.

Voor aanvang van de huur wordt de werking, onderhoud en veiligheid van de machine volledig uitgelegd. Op vraag van de klant, wordt bij iedere machine wordt een nederlandstalig handboek afgeleverd, om alzo op de hoogte te zijn van onderhoud, werkwijze en veiligheid. De huurder vergewist zich ervan een instructieboek in eigen taal ter beschikking te hebben en verklaart dat hij bij het afhalen van het gehuurde goed de volledige uitleg aangaande gebruik en veiligheid van de machine van de verhuurder heeft bekomen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor lichamelijke schade veroorzaakt door verhuurde machines.

Artikel 8 : Allerlei bepalingen.

8.1. Het is de huurder verboden, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde goed onder te verhuren, uit te lenen of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen of door derden te laten gebruiken.
8.2. De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing buiten de landsgrenzen is verboden, tenzij met toelating van de verhuurder.
8.3. de aansprakelijkheid van verhuurder voor schade ontstaan door haar aansprakelijkheid ingevolge vuur, rook, ontploffing, water, wordt bij gemeen akkoord beperkt tot € 1.500.000 in stoffelijke en lichamelijke schade vermengd.
8.4. lastens de verhuurder kan geen enkele aansprakelijkheid worden opgelegd indien de huurder, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde goed heeft laten gebruiken door derden, en deze derden daardoor stoffelijke en/of lichamelijke schade hebben geleden.

Artikel 9 : Ontbinding van de huur.

9.1. Niet-afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet-in-ontvangstname ervan, ontslaan de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.
9.2. Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt tengevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerdelijk gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur, afstand aan derden enz., is de huurder ten minste verplicht onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven huurtijd, vermeerderd met de schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken.

Artikel 10 : Herstellingen aan machines tijdens de huur.

Wanneer de herstelwerkzaamheden tengevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door anderen uitvoeren, zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventuele noodzakelijke herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode inbegrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoedingen op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mede te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.

Artikel 11 : Onderhoud en herstelling van machines algemeen.

11.1. Bij herstellingen wordt uitgegaan van de informatie die door de Klant aan Hendriks Tuinmachines wordt medegedeeld of van klachten die Hendriks Tuinmachines vermeldt op het ontvangstbewijs. Ingeval van conflict tussen beiden gelden de vermeldingen aangebracht op het ontvangstbewijs. Geschreven informatie uitgaande van de Klant is niet dienstig als basis voor een herstelling. Indien geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, worden die gebreken hersteld die door de hersteller van Hendriks Tuinmachines worden vastgesteld.
11.2. De prijs van de herstelling wordt vastgesteld als volgt :

 • hetzij een vaste prijs;
 • hetzij op basis van het aantal arbeidsuren;

11.3. De Klant kan steeds een maximumbedrag waartegen de herstelling mag uitgevoerd worden opgeven. Indien de herstelling kan worden uitgevoerd onder dit maximumbedrag, wordt de herstelling uitgevoerd zonder verdere toestemming van de klant. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de herstelling hoger zal zijn dan het maximumbedrag, dan wordt aan de Klant gevraagd of hij/zij de machine voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de herstelling slechts plaats na toestemming van de Klant.
11.4. De herstelling zal door Hendriks Tuinmachines slechts aangevat worden na ontvangst van een voorschot uit hoofde van bestekkosten en bepaald als volgt :

 • voor kleine machines : € 25,00
 • voor grote machines : € 50,00 …

Dit voorschot zal door Hendriks Tuinmachines behouden blijven als de machine niet kan hersteld worden. Als de machine wel hersteld kan worden, zal het voorschot van het uiteindelijk te betalen factuurbedrag in mindering worden gebracht.
11.5. Indien na onderzoek of herstelling bepaalde functies van de machine niet meer werken zoals voorheen, kan Hendriks Tuinmachines hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.

Artikel 12 : niet-afhaling van herstelde machines.

Indien na twee achtereenvolgende meldingen (per brief of e-mail) uitgaande van Hendriks Tuinmachines aan de Klant dat de machine hersteld is en gereed staat voor afhaling, de Klant gedurende een periode van één maand na de eerste melding heeft nagelaten de machine af te halen, wordt de machine als afgestaan beschouwd en kan Hendriks Tuinmachines er vrij over beschikken. Het betaalde voorschot blijft alsdan tevens definitief verworven door Hendriks Tuinmachines.

Artikel 13 : betaling van facturen voor herstellingen.

13.1. De facturen van Hendriks Tuinmachines zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de exploitatiezetel van Hendriks Tuinmachines, deusterstraat 96/1 te Peer.
13.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties ten aanzien van de Koper/handelaar en gelijk aan de algemene wettelijke interestvoet ten aanzien van de Koper/consument, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
13.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Hendriks Tuinmachines het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.
13.4. De betaling houdt in dat de Koper/handelaar de levering als conform beschouwd.
13.5. De Koper/handelaar dient de facturen van Hendriks Tuinmachines, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 14 : Algemene bepalingen

14.1. Deze algemene verhuur- en -herstellingsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Hendriks Tuinmachines van alle aan haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.
14.2. Het is de Huurder/Klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Hendriks Tuinmachines afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Machinevriend. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.
14.3. Een eventueel in gebreke blijven van Hendriks Tuinmachines om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
14.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

Artikel 15 : Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

15.1. De overeenkomst tussen de Huurder/Klant en Hendriks Tuinmachines wordt beheerst door het Belgisch recht.
15.2. Voor alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst en haar algemene voorwaarden zijn enkel de Rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt en afdeling Antwerpen bevoegd, onverminderd het recht van Hendriks Tuinmachines om het geschil voor de woonplaats van verwerende partij te brengen.
15.3. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de Huurder/Klant.